Skip to content

Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door Nuvrachtwagen B.V onder naam van onlinevrachtwagentheorie.nl. Op de hele site verwijzen de termen ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Nuvrachtwagen B.V. Nuvrachtwagen B.V. biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld. Wij, Nuvrachtwagen B.V., bieden via Software-as-a-Service (SaaS) de software Onlinevrachtwagentheorie aan. Dit houdt in dat wij via het internet in de vorm van een online omgeving aan u toegang verschaffen tot de software die wij hebben ontwikkeld.

 

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud zijn.

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

 

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

1.0 Algemene voorwaarden online winkels

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om deze overeenkomst aan te gaan in uw staat of provincie, en dat u, indien u minderjarige afhankelijken toegang geeft tot deze site, verantwoordelijk bent voor hun gebruik van de site.

U mag onze producten alleen gebruiken voor legitieme en wettige doeleinden, en u stemt ermee in de toepasselijke wetten en voorschriften van uw rechtsgebied na te leven, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten.

Het is strikt verboden om kwaadaardige software, zoals wormen, virussen, of enige andere schadelijke code, te verzenden via onze Service.

Elke schending van deze Voorwaarden zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw toegang tot onze Services.

 

 2.0 ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wij behouden ons het recht voor om onze service aan enige persoon om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (uitgezonderd creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken kan omvatten, en (b) aanpassingen kan ondergaan om te voldoen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

Het is niet toegestaan om enig deel van de Service, het gebruik van de Service, de toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen geen beperking opleggen aan of anderszins invloed hebben op deze Voorwaarden.

3.0 PRECISIE, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij dragen geen verantwoordelijkheid als de informatie die op deze site beschikbaar is, niet accuraat, volledig of up-to-date is. Het materiaal op deze site dient uitsluitend als algemene informatie en mag niet dienen als de enige basis voor besluitvorming zonder voorafgaandelijk nauwkeuriger, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site geschiedt geheel op eigen risico.

 

Deze site kan historische informatie bevatten, maar deze informatie is niet per definitie actueel en wordt uitsluitend verstrekt ter referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

4.0 AANPASSINGEN IN DE SERVICE EN TARIEVEN

 

De tarieven voor onze producten kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of een derde partij voor enige wijzigingen, prijsaanpassingen, opschorting of stopzetting van de Service. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingscodes en/of promotieacties.

5.0 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan één maand, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding.

6.0 PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien relevant)

 

Sommige van onze producten of diensten zijn uitsluitend beschikbaar via onze website. Deze producten of diensten kunnen beperkte beschikbaarheid hebben en zijn onderhevig aan ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de weergave op uw computerscherm volledig accuraat is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan specifieke personen, geografische gebieden of jurisdicties te beperken, indien van toepassing. Dit kan geval per geval worden toegepast. We behouden ook het recht om de hoeveelheden van onze producten of diensten te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen naar eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons tevens het recht voor om op elk moment een product of dienst stop te zetten. Eventuele aanbiedingen voor producten of diensten op deze site zijn nietig waar verboden.

Houd er rekening mee dat we niet kunnen garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u via onze website hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen. We kunnen ook niet garanderen dat eventuele fouten in de Service worden gecorrigeerd.

7.0 Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Nuvrachtwagen, inclusief, maar niet beperkt tot, documentatie, foto’s, vragen, teksten, illustraties, afbeeldingen, lay-outs, geluidsfragmenten en eventuele wijzigingen en uitbreidingen, blijven eigendom van Nuvrachtwagen B.V. U krijgt alleen de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit deze overeenkomst of schriftelijk aan u zijn toegekend. Het is u anderszins niet toegestaan om Nuvrachtwagen of de inhoud ervan zoals hierboven beschreven te reproduceren, kopiëren, verspreiden, verhuren, uitlenen, presenteren, aan derden te tonen, openbaar te maken, te bewerken, te herontwerpen of op enigerlei wijze te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nuvrachtwagen B.V.

8.0 Geheimhouding

Nuvrachtwagen B.V. is verplicht om alle vertrouwelijke informatie, die onder de definitie van ‘vertrouwelijke informatie’ valt zoals door u aangegeven of op basis van de aard van de informatie, geheim te houden. Vertrouwelijke informatie omvat in ieder geval persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.0 Externe links

Onze service kan inhoud, producten en diensten bevatten die afkomstig zijn van derde partijen.

Links naar websites van derde partijen op deze site kunnen u doorverwijzen naar sites die geen deel uitmaken van ons bedrijf. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid van deze sites, en we bieden geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot materialen of websites van derde partijen, evenals andere materialen, producten of diensten van derde partijen.

We dragen geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derde partijen. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van derde partijen en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u transacties uitvoert. Eventuele klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derde partijen moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende derde partij.

10.0 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van onlinevrachtwagentheorie.nl.

Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal de door u betaalde koopsom of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.

Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.

11.0 Beperking van Garanties en Aansprakelijkheid

 

We kunnen niet verzekeren, garanderen of waarborgen dat uw gebruik van onze service zonder onderbrekingen, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U erkent dat we te allen tijde de service voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat uw gebruik van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service worden geleverd, worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie of voorwaarde, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen nuvrachtwagen B.V., onze directeuren, functionarissen, medewerkers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, vordering of directe, indirecte, incidentele, bestraffende, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die zijn gekocht via de service, of voor enige andere claim in verband met uw gebruik van de service of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige staten of rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toegestaan, zodat onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt kan zijn tot het maximale bedrag dat wettelijk is toegestaan.

 

12.0 Beëindiging van Overeenkomst

 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn ontstaan vóór de beëindigingsdatum blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of onze website niet langer wilt gebruiken.

In het geval dat u, naar ons eigen oordeel, verzuimt te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of als wij reden hebben om aan te nemen dat u hebt verzuimd te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. In dat geval blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot aan de datum van beëindiging. We behouden ons ook het recht voor om uw toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) dienovereenkomstig te ontzeggen. Pas de titel en tekst zoals hierboven aangegeven aan.

 

13.0 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen u en ons is het Nederlands recht van toepassing.